Okolo roku 1850 byl v naší obci, která v této době podléhala obecnímu úřadu ve Stolanech, zřízen chudinský ústav pro podporu starých, nemocných a nemajetných občanů. Nejstarší doklady o této chudinské pokladně se zachovaly až od roku 1865, kdy dle rozpočtu byl příjem pokladny 254 zl 39 1/2 kr a vydání, většinou almužny a podpory pro chudé, činilo 75 zl 54 1/2 kr. Tato pokladna podléhala částečně církevní správě, protože roční rozpočet schvaloval též chrudimský děkan. Jinak ji ale spravoval obecní úřad, kde byl v této době starostou Jiří Velebný ze Stolan. Pokladníkem chudinské pokladny byl Jan Tůma ze Sobětuch č.p.14 a kontrolorem Václav Korbel, hostinský v Sobětuchách č.p.1, který byl zároveň obecním radním.

            Další zprávy o této pokladně jsou až z roku 1890, kdy se její jmění skládalo z těchto položek:

Na hotovosti                                                                 103 zl 88 kr

Vkladní knížka č.12068 s vkladem                                24 zl 23 kr

Směnka u Františka Jiráska na                                      100 zl

Směnka u Marie Roztočilové v Morašicích               68 zl 88 kr

                       což činilo celkem                               296 zl 99 kr

Příjmy pokladny se v této době skládaly z poplatků za hudební povolení, procenta z dražby ovoce a trávy od velkostatku Slatiňany, pokut za polní pych a různých darů. Výdaje byly almužny pro obecní chudé a příspěvky na výživu nezletilých dětí. Po rozdělení obcí v roce 1912 byl v naší obci zřízen samostatný obecní úřad a pokladna přešla do správy obce, kde byl starostou pokladny zvolen František Karlík a pokladníkem Václav Smlsal. Jmění pokladny činilo 143,38 K většinou opět z hudebních povolení a dražeb, ale ve válečném období pro malý příjem z těchto zdrojů bylo z obecní pokladny vypůjčeno 55,89 K. Vydání činilo opět 143,38 K na podporu chudých. Poslední záznam je z roku 1943, kdy z obecní pokladny byla vyplacena podpora Anně Zrůstové ve výši 150.-K.

Josef Smlsal