Č.p. 1

Zděný s taškovým krytem, přízemí s hospodářskými budovami a od roku 1902 s krámem kupeckým, který kdysi patříval panu Dolkovi. Ten prodal jej dlouholetému Stolanskému rychtáři panu Jiřímu Velebnému ( z č. 15 ), a sem přenesl živnost hostinskou a trafiku.  Když však zase č. 1 prodal panu Pavlíkovi vrátila se sem hospoda i trafika. Vdova po Pavlíkovi se provdala za Václava Nevečeřala, který však dlouho v hospodě nebyl, nýbrž se přestěhoval do svého domku ( č.37 ), kde si zařídil krámek a kam přenesl i trafiku. Hospody se  potom ujal syn zemřelého Pavlíka, nežil však dlouho zemřel v 35 letech a po něm zdědil  hospodu jeho syn František Pavlík ( * 1883 ), který býval i pokladníkem zdejší kampeličky. Ten zemřel za války  na španělskou chřipku a bratr jeho Arnošt ( * 1885 ), padl asi na srbské frontě. Hospodu pronajala vdova Emílie  Pavlíková  panu Ceralovi na několik let, načež se jí opět sama ujala a živnost zde provozovala. Syn její František vystudoval obchodní akademii v Chrudimi, dcera Zdenička studovala na učitelském ústavě v Litomyšli. Rodina Pavlíkova jsou evangelíci.

Po zesnulém Václavu Nevečeřalovi, se ujal v č. 37 obchodu František Zima, ale když domek  č.37 roku 1902 prodal přenesl obchod i trafiku do č. 1, kde nyní hospodařila spolu s paní Em. Pavlíkovou. Po ní hospodařil v živnosti pan Vodvárka. ( Pamětní kniha obce Stolany.)

Od pana Vodvárky koupil hostinec pan Profous Alois ( *1908 ) s manželkou Aloisií ( *1912 ) rozenou Ryšavá. Narodil se jim syn Miloš a ten se odstěhoval do Pardubic. Rodina Profousova  v roce 1977 prodala Muzeu loutek v Chrudimi a ti upravili budovu na sklad loutek . Tento stav je dodnes.

***

Č.p.47

Stavěl jej Václav Mech. Bývala zde i třída umístěná, když starou školu podezdívali. Mech prodal hospodu Václavu Zárubovi od něhož ji přejal jeho zeť Josef Stejskal z Bylan. Ten pak prodal živnost Rudolfu  Hajzlovi (*1856), dne 2.července udeřil blesk do hostince a zasáhl komín, porušil na něm omítku a rozdělil se na dvě části, levá část zabila hostinského pana Rudolfa Hajzla, který v té chvíli zavíral na chodbě dvéře, druhá část vnikla světlíkem u střechy do chleva a zabila zde krávu v ceně 600 Kč. Blesk však nic nezapálil. Posmrti pana Rudolfa Hajzla vedla živnost i hospodářství  nějaký čas vdova Antonie Hajzlová (*1855), která vše předala synu Adolfovi (* 1883) ten starou hospodu r.1926 úpně přestavěl a značně rozšířil. ( Pamětní kniha obce Stolany.)

****

  Státní okresní archiv Chrudim:

 

P R O T O K O L

 

Sepsaný dne 20.prosince 1913 ve Stolanech.

 

Předmětem

jest výměrem c.k. okresního hejtmanství v Chrudimi ze dne 10.prosince 1912 čís.54303 nařízené místní šetření vzhledem ku žádosti Adolfa Hajzla za koncesi hostinskou pro dům čp.47 ve Stolanech.

Přítomni jsou:

Jan Ponec, c.k.okresní komisař Antonín Velebný, starosta

MUDr.Alois Klíma, c.k.okresní lékař Adolf Hajzl, majitel

Josef Myl, c.k.stavební adjunkt

Místním šetřením shledáno následující:

Obec Stolany čítá celá 600 obyvatelů, Sobětuchy a Pouchobrady v to počítajíc. Sobětuchy jsou od Stolan asi 1 km vzdáleny. V Sobětuchách jest jeden hostinec, ve Stolanech jest mimo hostinec žadatelův též jeden hostinec. Druhý hostinec ve Stolanech jest od hostince žadatelova vzdálen asi 800 kroků. V obou druhých hostincích se pálené lihové nápoje čepují. Samostatný výčep lihovin v obci není. Hostinec čp.47 při kraji obce postaven jest při silnici okresní, vedoucí z Chrudimi do Heřmanova Městce. Jest to budova přízemní, zděná s krytem taškovým. Ze silnice se vchází dveřmi dvoukřídlovými rozměrů 105 x 188 cm s horním světlíkem 35 cm vysokým do chodby široké 2.20 cm. Po levé straně chodby jest tančírna po pravé straně této chodby jsou obytné místnosti hostinského a chlév, který přístupen jest ze dvora. Do sálu, který zároveň slouží za místnost výčepní, vchází se dveřmi jednokřídlými rozměrů 93 x188 cm, která se otvírají dovnitř místnosti. Sál tento jest rozměrů půdorysných 8.25 x 10.60 m při světlé výšce 2.93 m, měřeno od podlahy k záklopu Osvětlení denním světlem jest obstaráno 5 okny rozměru 95 x 135cm, z nichž dvě okna jdou na silnici. O ventilaci místností není postaráno. Osvětlení večerní jest petrolejovými lampami. Podlaha místnosti jest uprostřed prkenná, po třech stranách s obrubou kamennou 2.05 – 2.40 m širokou z cementových dlaždic. V zimě k vytápění staví se do místnosti železná kamna. Strop sálu jest trámový s viditelným dřevěným vrchním záklopem. Stěny místnosti jsou obíleny. V pravém rohu místnosti jest vestavěna chlebová pec, která ústí do síně, z níž se pec též vytápí. Při peci této jest postaven nálevní stůl. Ze sálu vchází se přímo dveřmi o rozměrech 168 x 90 cm do sklepa, vybíleného, dlažbou opatřeného s přilehlou lednicí. O Odvodnění těchto místností jest postaráno. Půda nad hostinskou místností není ohnivzdornou podlahou opatřena. Jediný záchod pro hostinec i domácnost jest u cesty polní na straně jižní, přístupný chodbou dřevěnou ze síně vedoucí. Záchod jest postaven při otevřeném hnojišti. Studna postavena jest ve dvoře u výměnkářského přístavku, má dřevěnou rouru chatrný dřevěný kryt a kamennou obrubu 40 cm vysokou. Odpad vody jest do kanálku vyvedeného přes dvůr do příkopu u cesty. Místnosti, jak nyní jsou, se k účelu svému nehodí. Žadatel však prohlašuje, že jest ochoten do tří let hostinec přestavěti. Vzhledem k tomu mohlo by se prozatímně do doby přestavby živnost v dosavadních místnostech provozovati, bude však nutno následující úpravy ihned provést.

1.) Dveře do sálu vedoucí buďte upraveny ku otevírání do chodby.

2.) Ve třech oknech sálu buďte v horních dílech zřízeny vyhlídky za účelem větrání.

3.) Na vhodném místě ve dvoře ve vzdálenosti 10 m od studně budiž zřízeno kryté močidlo se zděnou jímkou, přikrytou.

Před přikročením ku přestavbě budiž předložen živnostenskému úřadu stavební plán ku schválení. V plánu musí býti přihlíženo k tomu, by pro hostinské potřeby vedle sálu byla ještě zřízena jedna místnost menší, řádný sklep, záchody pro obě pohlaví a močidlo, při čemž se podotýká, že výška sálu tanečního musí býti aspoň 4 m, výška menší místnosti aspoň 3 m. Menší místnost musí míti plochy aspoň 30 m², strop ohnivzdorný. V obou místnostech musí býti postaráno o náležité větrání jich úpravou horních křídel okenních a zvláštními průduchy ve zdech, v sále pak průduchem uprostřed stropu zřízeným a nad střechu ústícím. Studeň bude nutno upraviti tak, aby vyhovovala předpisům studničního řádu ze dne 13.7.1905 č.90 z.z. Mimo shora uvedených podmínek nutno nutno při provozování živnosti dbáti čistoty a

Pořádku, při tanečních zábavách nedovolovati přístupu školním dítkám, vyvěsiti nápisy zákazu kouření při tanečních zábavách, opatřiti lampy petrolejové kovovými nádržkami na petrolej a poříditi aspoň tři zdravotní plivátka.

Ze strany obce není žádných námitek. Tím protokol skončen a podepsán.

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Adolf Hajzl, hostinský, Stolany.

 

PROTOKOL

Sepsaný dne 23.dubna 1926 ve Stolanech za přítomnosti podepsaných.

 

PŔEDMÉTEM

Jest komisionelní šetření nařízené výměrem okresní politické správy v Chrudimi ze dne 20.dubna 1926 čís.23927 za tím účelem, aby se zjistilo, zda povolit panu Adolfu Hajzlovi, majiteli hostince ve Stolanech, přestavbu hostince čp.47. Majitel hostince tohoto předložil plány na přestavbu hostince tohoto. Na základě jich a při prohlídce hostince bylo shledáno následující:

Starý hostinec, při okresní silnici stojící, upravuje se a rozšiřuje dle plánu pana Jana Hetmanského, zednického mistra z Heřmanova Městce podnikatelem Josefem Pekařem z Chrudimi.

Jelikož při řízení bylo zjištěno, že plán nevyhovuje všem požadavkům stavebním a ekonomickým, navrhla komise provedení některých změn, které přijaty byly jak stavebníkem, tak i stavbyvedoucím. Přepracovaný plán bude dodatečně úřadu předložen. Podle takto upraveného programu získává se přestavbou:

1.) Hostinská místnost půdorysné plochy 5.00 x 6.00 m, osvětlená dvěma okny 120/200 a přístupná z domovní chodby dveřmi 120/240 cm. Chodba, z níž do místnosti se vchází, jest šířky 2.0 m.

2.)Hostinská místnost pro netančící, půdorysné plochy 4.30 x 2.80 m, která osvětlená bude ze dvora jedním oknem a přístupna bude dveřmi z přední hostinské místnosti. Proti sálu upraví se ve stěně otvor s tříkřídlými zasklenými dveřmi.

3.) Taneční sál půdorysné plochy 15.0 x 10.60 m, přístupen je přímo z veřejné prostory dveřmi 125x 295 cm, dále dveřmi z hlavní hostinské místnosti. Třetí dveře upraví se poblíže příčky do dvora. Sál osvětlen bude 9 okny plochy 120 x 200 cm, takže světelný poměr bude 1/8. Stropní konstrukce oddělí se od konstrukce střešní vložením zvláštních stropních trámů. Plocha půdy bude chránit se hliněnou mazaninou. Podlaha v sále bude prkenná.

4.) Kuchyň plochy 4,50 y 6.00 m, osvětlena bude dvěma okny, přístupna jest z domovní chodby.

5.) Sklep upraví se na místě rozšířené předsíně, takže přístupný bude z chodby. Vedle sklepa zřídí se lednice.

6.) Za lednicí postaví se záchody a to odděleně pro muže a pro ženy. V oddělení pro muže bude pissoir a sedadlo, v oddělení pro ženy bude sedadlo a předsíňka. Proti schválení nebylo vysloveno námitek. Stavební řízení bylo již bez námitek provedeno.

Vzhledem k uvedenému doporučuje se schválení přestavby hostince za těchto podmínek:

- Veškeré dveře do hostinských místností a do sálu nutno opatřit k otvírání navenek. Před dveře do sálu nutno upevniti řádný škrabák a rohož, tak aby se daly snadno očistit boty. Na dveře do záchodů nutno upevnit nápisy: Pro muže a Pro ženy.

- Ve čtyřech oknech sálu a vždy v jednom okně hostinských místností a kuchyně upraví se v horních třetinách oken vyklápění dílu, otáčivé kol vodorovné spodní osy táhlem. Mimo to upraví se ve středu sálu ventilační průduch, který zvedne se nad střechu. Stěny průduchu upraví se dvojitě, mezera se vyplní izolační látkou. Průduch uzavře se dolním konci záklopkou řetízkem řiditelnou. Podlahy u kamen budou se chrániti plechovou předložkou, u kamen z kuchyně upraví se dlažba na šířku 60 cm.

- komínové zdivo musí být izolováno od veškerého ostatního zdiva 15 cm silnou vzduchovou vrstvou. Komíny musí býti vyvedeny 65 cm nad hřeben střechy. Dvířka komínová musí být dvojatá

- světlá výška hostinských místností bude 3.20 m, v sále4.50 m

- sklep opatří se dlažbou a bude ventilovati přímo ze dvora anebo z chodby. Stěny se hladce omítnou a jednou v roce budou se bílit. Stěny přiléhající k hostinským místnostem opatří se vzduchovou izolací.

- v pissoiru upraví se žlábek zapuštěný do betonové podlahy. Při žlábku ochrání se zdivo hladkou cementovou omítkou která povede se do výšky 150 cm. Za oddělením pro muže zřídí se sedadlo pro ženy s předsíňkou, přístupnou z čela přístavku. Přístup k záchodům bude chráněn přístřeškem a povede k nim dlážděný chodník.

Při záchodu upraví se zděná nepropustná žumpa vrchem zakrytá buď deskou nebo klenbou. K větrání vyvede se ze žumpy průduch stěnou záchodového přístřešku nad střechu.---Pro pitnou vodu vyhloubí se studna ve vzdálenosti alespoň 8.0 m od žumpy, která upraví se dle předpisu studničního řádu. Tedy vyvede se alespoň 50 cm nad terén, zakryje se betonovou deskou, do níž se osadí ventilační trubka.Kol studny zřídí se dlažba, od výtoku vydláždí se rigol.

- V sále nesmí se vyvěšovat žádné papírové ozdoby nebo chvojí, na nichž se jen prach usazuje.

- U východových dveří ze sálu nutno za pořádání zábav postarati se o nouzové osvětlení svíčkou v lucerně bezpečně zavěšené.

 

Přepis dokumentů: Josef Smlsal

 

 

********

 

Čp.113