Mlýn v Červenci

Červenec č.p.50 r.1961

Pamětní kniha obce Stolany

***

Stabilní katastr 1839

***

Dopručuji ke čtení:

Luděk Štěpán – Ivo Šulc: Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon.

Vydal Státní okresní archiv Chrudim jako 12. publikaci v edici Archa. Chrudim 2013. Vydání první.

***

Arnošt Buřval senior - Z Červenecké osady 2

Červenec patřil nejprve k obci Sobětuchy pod č.p.3 a 12.4.1886 výměrem hejtmanství v Chrudimi přešel pod č.p.50 do Stolan.

***

Zajímavý dokument:

Slavný c.k.krajský soude!

Žádám:  Slavný c.k.krajský soud račiž povoliti aby v základě přiložené odevzdací listiny prostředkem vložení té samé do sbírky listin c.k.okresního soudu Chrudimského a vyznamenání při  Červeneckém mlýně č.p.3 v Sobětuchách:

a.  převod práva vlastnického na Červenecký mlýn č.p.3 s pozemky v Sobětuchách k ruce mé,

b. výmaz pro mě na tomto majetku pojištěných částek per 140 zl stř. neb 147 zl rak.čís. a per 490 zl 50¾ kr stř. neb 515 zl 38¼ kr rak.čís. v cestě consolidace vtělen byl a o výkon c.k.okresního soud v Chrudimi požádati.

                                       V Chrudimi dne 1.února 1868.                                        Josef Bureš

                                                              

                                                                    Přiřkující list.

             Od c.k.krajského soudu v Chrudimi se pozůstalost Anny Burešové ze Sobětuch, která dne 3.května 1864 se zanecháním poslední písemné vůle byla zemřela – jejím zákonitým dědicům synovi Josefovi a  dceři Anně Burešové, které se  výhledem na dovětek pozůstavitelkyně dne 23.ledna 1865 ze zákona a s dobrodiním inventury za dědice přihlásili na základě spisů od pana c.k.notáře veškerých práv doktora Glutha k rozkazu zdejšího soudu dto.12 srpna 1864 čís.1824 – vyhotovených a soudně přijatých – následovně přiřkuje: Obnáší:

 1. Stav mohovitosti:
 1. Na nábytku a peřinách............  45 zl
 2. na dobytku.................78 zl
 3. na hospodářském nářadí.................16 zl
 4. na sklizeném obilí...................156 zl
 5. na nemovitostech:
 1. Mlýn čp.3 v Sobětuchách s příslušenstvím a pozemky v ceně per.........6414 zl 87 kr
 2.  dům č.p.27/II se zahradou a dvorem v Chrudimi.......1952 zl 48 kr

                                                                                      Suma stavu mohovitosti       8662 zl 35 kr

 

 

 1. Stav dluhů:
 1. na knihovních dluhách...............1169 zl 36½ kr
 2. na neknihovních dluhách...............1077 zl

                                                                                                  Suma stavu dluhů     2246 zl 36½ kr

                                                                            zbývá tedy čistá pozůstalost per     6415 zl 98½ kr

 Z toho jmění obdrží syn Josef Bureš:

1. Inventirovaný nábytek a peřiny za.......45 zl

2. inventirovaný dobytek v ceně.........78 zl

3. inventirované hospodářské nářadí ...........16 zl

4. pozůstalkyni příslušící tak nazvaný Červenecký mlýn čp.3 v Sobětuchách se všemi mlýnskými stroji a příslušenstvím, se stodolou a pozemky totiž 7 jiter 403 º polí, 1 jitro 588 º luk, 837 º zahrad, 1276  pašťat, se sušírnou a volšiny v ceně.............6414 zl 87 kr

5. sklizené obilí v ceně .................156 zl – do svého úplného vlastnictví, což činí dohromady..........6709 zl 87 kr

jest ale naproti tomu povinen následovní knihovní dluhy, totiž:

 1. Výkupní kapitál v zbývajícím obnosu per.......37 zl 80 kr
 2. do zádušní kasy panství Heř.Městec............100 zl 80 kr
 3. své sestře Anně Burešové na mlýně č.p.3 v Sobětuchách zjištěný otcovský

dědičný podíl per 490 zl 50¾ kr cmz neb...........515 zl 38¼ kr r.č.

a následovní neknihovní dluhy, totiž:

      1. Janu Hrubýmu do Tuněchod............100 zl

      2.  Anně Honzíčkové v Stolanech........40 zl

      3. Josefu Stárkovi v Bohdanči........150 zl

      4  Josefu Tichýmu v Stolanech........25 zl

      5  Josefu Havlíčkovi, šafáři v Rozhovicích....20 zl

      6.  Václavu Hrubýmu, mlynáři v Chrudimi..........100 zl 

      7.  Antonínu Barochovi v Chrudimi.....   50 zl

      8.  Jiří Velebnýmu v Stolanech........100 zl

       9.  Alžbětě Šípové v Stolanech............  50 zl

     10.  sestře Anně Burešové mateřský přídavek v základě právního přiřknutí

             od 30.září 1847 č 1170 per 140 zl cmz neb.....147 zl r.č.

             ze svého vlastního jmění zapraviti.

Dále vyplatí syn Josef Bureš své sestře Anně Burešové jménem mateřského dědičného podílu částku per 2087 zl 61¾ kr r.č., která na mlýně čp.3 i s příslušenství a pozemkách v Sobětuchách proti 5%úrokování a čtvrtletní výpovědi zástavně pojištěná bude, toto úrokování počne však od 1.července 1865 – a odvede své sestře Anně Burešové dvě krávy a jednu jalovici. Mimo to přispěje pan Josef Bureš k ustanovené fundaci k Chrudimskému kostelu částku per 10 zl.

             Pro pana Josefa Bureše na čp.3 i s pozemky v Sobětuchách zástavně pojištěný otcovský dědičný podíl per....515 zl 38¼ kr

pak mateřský přídavek per..............147 zl

a od něj za správu v domě čp. 27/II v Chrudimi vynaložená částka per......148 zl

se zde neúčtuje, an pan Josef Bureš sám mlýn čp.3 v Sobětuchách dědí a tyto částky v cestě konsolidace  vymazané býti mají.

 

                                                       Dcera Anna Burešová obdrží:

 

1. Pozůstavitelkyni  dle zápisu od 2.září 1853 přináležející dvorec čp.27/II v Chrudimi se zahradou,   dvorem a příslušenstvím v ceně per..........1952 zl 48 kr

2. Od bratra  Josefa Bureše výplatnou částku per..............2087 zl 61¾ zl pak jednu jalovici a dvě krávy do svého úplného vlastnictví, jest ale naproti tomu povinna k fundaci od matky k chrudimskému kostelu ustanovený obnos per..........10 zl r.č. přispěti.

Když tím způsobem celá pozůstalost po Anně Buršové vykázaná a rozdělená jest, zákonným požadavkám poslední vůle pozůstavitelkyně, pokud dle zákonných předpisů možno, za dost učiněno jest, tak se projednání té samé za skončené prohlašuje.

                                       V Chrudimi dne 24.února 1856

 

             (L.S.)                                                                                  Goll m/p

 

             Souhlasí s prvopisem na 15 kr kolku.

             C. k. listovní úřad v Chrudimi dne 24.března 1868.                                    Jos.Matějka.

 

čís.1581 jud.

Předstojícím výměrem povolený vklad práva vlastnického, zástavního a výmazu na mlýnské usedlosti čp.3 v Sobětuchách se listovenstvu vykonati nařizuje.

                          C.k.m.d. okresní soud v Chrudimi dne 24.února 1868.

 

Slavný c.k.krajský soud v Chrudimi

Josef Bureš, mlynář v Červeneckém mlýně čp.3 v Sobětuchách o převod práva vlastnického na mlýn čp.3 v Sobětuchách a výmaz částek per 140 zl stř. a 490 zl 50¾ kr stř. v cestě konsolidace.

 

No.E.183 civ.

Na základě právního přiřknutí od zdejšího soudu dne 24.února 1865 čís.189 civ.  vydaného a v právní moc vešlého, vkládá se na mlýn čp.3 v Sobětuchách a k tomu přináležející pozemky 7 jiter 403º polí,

1 jitro 588 º luk, 837º zahrad a 1276 º pašťat se sušírnou a volšinou

a.) právo vlastnické k rukoum Josefa Bureše v ceně per 6414 zl 87 kr

b.) právo zástavné pro sestru Annu Burešovou ku zjištění mateřského dědičného podílu per 2087 zl 61¾ kr proti 5% úrokování a čtvrtletní výpovědi -  však jen pro úroky od 1.července 1865 běžící -  a pak ku zjištění povinnosti že Josef Bureš své sestře Anně Burešové dvě krávy a jednu jalovici odvésti má.

2. Výmaz oných pro Josefa Bureše na nemovitostech předvedených zjištěných částek per 140 zl stř. neb 147 zl r.č. a per 490 zl 50¾ kr stř. neb 515 zl 38¼ kr r.č. v cestě consolidace.

O výkon tohoto výnosu se příslušící c.k. delegovaný okresní soud požaduje.

                                       C.k. soud krajský v Chrudimi dne 11.února 1868.

Slavný c.k.okresní soude!

My žádáme: Slavný c.k.okresní soude račiž potvrditi, aby v základě přiložených listin prostředkem vložení těch samých do sbírky listin c.k.okresního soudu a vyznamenání při mlýně Červeneckým č.p.3 v Sobětuchách:

1.) v základě smlouvy A od 14.února 1868 převod práva vlastnického na červeneckou mlýnskou usedlost č.p.3 s příslušenstvím a pozemky v Sobětuchách k rukoum Vácůava a Anny Jandl.

2.)v základě kvitance B a C  výmaz od Anny Bureš provdané Jandl vykvitovaných 1498 zl a 1252 zl, dohromady 2750 zl neb jednotlivých obnosů 140 zl cmz, 490 zl 50¾ kr cmz a mateřského podílu 2087 zl 61¾ kr r.č. -  vtělen, v pádu nějaké obstávky praenotován byl, výkon nařídil a vyrozumění obstaral.

                             V Chrudimi dne 10.března 1868.                                      Wenzl Jandl

                                                                                                                         Anna Jandl

opis 1 zl kolek

                          Opis k vyměření poplatku převzal dne 17.února 1868 – Dobrovský m/p

 

Dole psaného dne a roku byla mezi pány manžely Václavem a Annou Jandl ze strany jedné a panem Josefem Burešem ze strany druhé následovní smlouvy výměnná uzavřena:

1.)

Páni manželé Václav a Anna Jandl ponechávají a postupují a mocí této smlouvy také již skutečně postoupili onu jim vlastně patřící mlýnskou usedlost čp.10 v Poděčeli se všemi mlýnskými stroji a příslušenstvím, se  všemi pozemky totiž roli, lukami,  zahradami a pašťaty s tou dle nového měření vypadající větší výměrou, se všemi právy a spravedlnostmi se vším mlýnským nářadím a se vším zde nevymíněným příslušenstvím a se všemi právy, jak sami tuto mlýnskou usedlost užívali neb užívati oprávněni byli, panu Josefu Burešovi do  jeho úplného vlastnictví,  k svobodnému užívání a vládnutí za mezi sebou dobře umluvenou kupní cenu 22 702 zl 57½ kr, psáno: dvacet dva tisíce sedm set a dva zlatý 57½ rak.čísla.

2.)

Proti tomu přenechává a postupuje pan Josef Bureš a mocí  přítomného zápisu skutečně již odevzdal ten jemu dle právního přiřknutí c.k.krajského soudu chrudimského ze dne 24.února 1868 č.189 vlastně přináležející tak nazvaný Červenecký mlýn č.p.3 v Sobětuchách se všemi mlýnskými stroji a příslušenstvím, stodolou a pozemky, totiž 7 jiter 403 º polí, 1 jitro 588 º luk, 837º zahrad a 1276 º pašťat, se sušírnou a s volšemi, s tou dle nového měření vypadající větší výměrou a se všemi právy jak on sám tuto mlýnskou usedlost užíval neb užívati oprávněn byl, za mezi sebou dobře umluvenou kupní cenu per 6129 zl 15 kr, psáno:Šest tisíc jedno sto a dvacet devět zlatých 15 kr rakouského čísla.

3.)

 Na srážku z kupní ceny za mlýnskou usedlost č.p.3 v Sobětuchách přejímají páni nastupující na této usedlosti zástavně pojištěné dluhy k zaplacení a od dnešního dne začínajíc také k úrokování na sebe, totiž:

a.) zbytek výkupního kapitálu per.............28 zl 35 kr

b.) pohledanost kasy zádušní panství Heřmanův Městec.........100 zl

4.)

Zbytek kupní ceny per............       6000 zl

byl panu Josefu Burešovi od pánů manželů Václava a Anny Jandl z kupní ceny a za mlýnskou usedlost č.p.10 v Poděčeli odpočítán, pročež pan Josef Bureš tento zbytek kupní ceny per 6000 zl r.č. co zaplacený uznává a páni manželé Václav a Anna Jandl na tento samý v nejlepším práva způsobu kvituje.

5.)

Co se týče zaplacení kupní ceny per 22 702 zl 57½ kr za mlýnskou usedlost č.p.10 v Poděčeli, tak obdrží páni manželé Václav a Anna Jandl na srážku té samé přenecháním mlýnské usedlosti č.p.3 v Sobětuchách dle čl.4 přítomného zápisu částku per..........6000 zl r.č.

pročež páni manželé Václav a Anna Jandl pana Josefa Bureše na tuto částku per 6000 zl r.č. v nejlepším práva způsobu kvitují.

6.)

Též na srážku kupní ceny per 22 702 zl 57½ kr béře nastupující pan Josef Bureš následovní na mlýnské usedlosti č.p.10 v Poděčeli zástavně pojištěné dluhy k zaplacení a od dnešního dne také k úrokování na sebe, totiž:

a.) pro kostelní kasu chrasteckou.......42 zl

b.) pro kasu sirotčí............................ .71 zl 40 kr

c.) k ruce pražské spořitelny................ 1050 zl

d.) k ruce vyvazovací pokladnice.................... .410 zl 2½ kr

e.) k ruce manželů Františka a Anny Beber z Žilovic.............. 1932 zl

f.)  k ruce Magdaleny Sklenářové z Ostrova......... 300 zl

g.) k ruce  Dr.Václava Pitry z Oustí nad Orlicí.....5000 zl

h.) k ruce nezletilé Anny Jandlové ze  Sedliček......2000 zl

i.)  k ruce Dr.Pitry Václava z Oustí...........1000 zl

k.) k ruce paní Anny Čudové..........300 zl

l.)  k rukoum Anny Čudové mladší.......................468 zl

m.) k rukoum pana Jana Jandla z Vysokého Mýta...............4000 zl

7.)

Páni manželé Václav a Anna Jandl udávají, že některé částky z nahoře uvedených dluhů již zaplacené jsou, pročež se pan Josef Bureš zavazuje jim hned onu částku v hotovosti vyplatiti, kterou oni z nahoře uvedených dluhů gruntoknihovně vyvázat dají. Naproti tomu se ale zavazují manželé Václav a Anna Jandl nejdéle v šesti měsících panu Josefu Burešovi částku per 673 zl 42½ kr r.č., psáno: šest set sedmdesát tři zlatý 42½ kr rak.čísla v hotovosti vyplatiti, jelikož pan Josef Bureš z nahoře uvedených dluhů jen oni obnos per 15 900 zl r.č. ze svého jmění zaplatiti měl a v článku 6 jenom z té příčiny veškeré knihovní dluhy uvedené byly, jelikož postupující manželé na zaplacení částky dosaváde kvitanci v rukou nemají.

8.)

Co se týče naturálních výměnků na mlýnské usedlosti č.p.10 v Poděčeli zástavně pojištěných, tak bere ty samé pan Josef Bureš bez srážky od kupní ceny na sebe.

9.)

Naproti tomu se ale zavazují páni manželé Václav a Anna Jandl veškeré ostatní na prodané usedlosti č.p.10 v Poděčeli váznoucí u pana Josefa Bureše nepřevzaté dluhy a  zabředlosti ze svého jmění zapraviti a nejdéle v jednom roce na svůj vlastní náklad z veřejných knih vymazati dáti, jakož i ze všech převzatých i nepřevzatých dluhů až do dnes vypadající úroky ze svého jměni zaplatiti.

10.)

 Též tak se zavazuje pan Josef Bureš veškeré dluhy na mlýnské usedlosti č.p.3 v Sobětuchách zástavně pojištěné se pánů manželů Václava a Anny Jandl na srážku z kupní ceny nepřevzaté ze svého jmění zaplatiti a nejdéle v jednom roce na svůj náklad z veřejných knih vymazati dáti, též tak úroky převzatých kapitálu až dodnes vypadající ze svého zaplatiti, jakož i také pánům manželům Václavu a Anně Jandl úplnou náhradu dáti, kdyby ti samí zadrženi býti měli nějaký nepřevzatý dluh neb úroky zapraviti.

                                                                              11.)

Držení a užívání v této smlouvě zmíněných mlýnských usedlostí jakož i vlastnictví přechází hned od dnešního dne na nastupující a sice co se týče č.p.10 v Poděčeli na pana Josefa Bureše, co se týče č.p.3 v Sobětuchách na pány manžele Václava a Annu Jandl, pročež také nastupující povinni jsou na převzatou usedlost vypadající c.k.daně a ostatní zemské i obecní povinnosti od dnešního dne začínajíc nésti a niknouti.

12.)

Útraty za vyhotovení přítomného zápisu nesou obě strany stejným dílem, co se však týče útrat za vtělení a poplatek z přenešení vlastnictví vypadající,  totiž pan Josef Bureš z čp.10 v Poděčeli a páni manželé Václav a Anna Jandl z čp.3 v Sobětuchách. Smlouvu uzavírající strany jsou srozuměny, aby v základě té samé v dvou stejnopisech vyhotovení, prostředkem vložení do sbírky listin c.k.okresního soudu Chrudimského a Vysoko-Mýtského:

a.) převod práva vlastnického na mlýnskou usedlost č.p.3 s příslušenstvím a pozemky  v Sobětuchách k rukám pánů manželů Václava a Anny Jandl.

b.) převod práva vlastnického na mlýnskou usedlost č.p.10 s příslušenstvím a pozemky v Poděčeli k rukám pana Josefa Bureše – vtělen a kde sluší vyznamenán byl.

               

                Václav Kubelka m/p, svědek                                             Václav Jandl m/p

                Jan Antoch m/p, svědek                                                    Anna Jandl m/p

                                                                                                           Josef Bureš m/p

Tomu na důkaz byla přítomná listina smlouvu uzavírajících stran a dvou svědků vlastnoručně podepsaná.

                                                             V Chrudimi dne 14.února 1868.

Před podpisem přítomné smlouvy zavázali se též páni manželé Václav a Anna Jandl panu Josefu Burešovi plnou náhradu dáti, kdyby ten samý zadržený býti měl nějaký nepřevzatý dluh neb úrok z mlýnské usedlosti č.p.10 v Poděčele zaplatiti,  který slib pan Josef Bureš přijímá.

 

                                       V Chrudimi dne 14.února 1868.

 

Slavný c.k.okresní soude v Chrudimi!

Václav a Anna Jandl v Sobětuchách

o právo vlastnické k Červeneckému mlýnu č.p.3 s pozemky v Sobětuchách a výmaz vnitř řečených částek

 

čís.2252 jud.

V základě úmluvy výměnné mezi Josefem Burešem co postupujícím pak manželi Václavem a Annou Jandl co nastupujícími v Chrudimi dne 14.února 1868 uzavřené povoluje se vložiti  pro manžele Václava a Annu  Jandl vlastnické právona mlýnskou usedlost  zak zvanou Červeneckou č.p.3 v Sobětuchách s pozemky za tržní cenu per 6129 zl 15 kr r.č. a spolu dle kvitance dtto v Mýtě Vysokém dne 22.dubna 1867 a v Chrudimi dne 30.ledna 1868 výmaz podílu Anny Burešové provdané Jandlové per 140 zl cmz a 490 zl 50¾ kr stříb. a 2087 zl 61¾ kr r.č.

Opis úmluvy byl k vyměření poplatku dne 17.února 1868 zadán.

C.k.m.d.okresní soud v Chrudimi 24.března 1868

 

****

15.listopadu 1847.

 

Kvitance.

 

Na 80 zl cmze pravím: Osmdesát zlatých v stříbrné minci, které jsem já dole podepsaný Václav Jelínek ze Stolan u Jana a Anny Bureš manželů jakožto kapitál a 5% zapůjčeny a na jejich mlejnu Červeneckém čp.3 pojištěny měl.

             Poněvadž nám ale dnešního dne pozůstalá vdova Anna Bureš jak tento kapitál, tak z něho vyplývající úroky docela vyplatila,  tak že jest na Červeneckém mlýně  nic více k pohledávání nemám, tak tedy ten příjem kvituju.

             Tomu na svědectví můj a dvou  svědků vlastnoruční podpis.

             Ve Stolanech dne 15.listopadu 1847

 

             Franc Bureš m/p, svědek                                               Václav Jelínek m/p kvitující

             František Sedláček m/p svědek

 

15.ledna 1848.

Kvitance.

Na 80 zl stř.řka: osmdesát zlatých v stříbře,  které jsem já nížepsaný  od pánů manželů Johann a Anna Bureš z mlýna Červeneckého dnešního dne do mojich vlastních rukou dobře vypočítané i s 5% úroky obdržel přes který příjem já jmenované manžele co v nejlepším způsobu práv kvituju a spokojen jsem by tato kvitance bez mého vědomí tam kde patří vtělena a vyznamenána byla.

             Na důkaz toho jest můj a dvou pánů svědků vlastnoruční jméno podpisy.

             Ve Voleticích  dne 15.ledna 1848.

 

Jan Plachena m/p svědek                                             František Bulánek, kvitující

Josef Boubínek m/p svědek

 

24.února 1865:

                                                                                                                                  N.Exh.189 civ.

 

                                                                 Přiřkující list:

             Od c.k.krajského soudu v Chrudimi se pozůstalost Anny Burešové ze Sobětuch, která dne 3.května 1864 se zanecháním  poslední písemné vůle byla zemřela – jejím zákonitým dědicům synovi Josefu a dceři Anně Burešové, kteří se výhledem na dovětek pozůstavitelkyně dne 23.ledna 1865 ze zákona a s dobrodiním inventury za dědice přihlásili na základě spisů od pana c.k.notáře veškerých práv doktora Glutha k rozkazu zdejšího soudu dto 12.srpna 1864 čís.1824 – vyhotovených a soudně přijatých – následovně přiřkuje.Obnáší

                                                       A.  Stav mohovitosti:

 

             a.) na nábytku a peřinách                                                          45 zl

             b.) na dobytku                                                                               78 zl

             c.) na hospodářském nářadí                                                      16 zl                 

             d.) na sklizeném obilí                                                               156 zl

             e.) na nemovitostech:

1.) mlýn čp.3 v Sobětuchách s příslušenstvím a pozemky v ceně per  6414 zl 87 kr

2.) dům čp.27-II se zahradou a dvorem v Chrudimi                      1952 zl 48 kr        

                                                                 Suma stav mohovitosti                  8662 zl35 kr

 

                                                    B. Stav dluhů:

 

             a.) na knihovních dluzích                                             1169 zl 36½ kr

             b.) na neknihovních dluzích                                         1077 zl                                      

                                                    suma stavu dluhů                  2246 zl 36½ kr

Zbývá  tedy čistá pozůstalost per ..... 6415 zl 98½ kr

 Z toho jmění obdrží:

                                                        Syn  Josef Bureš:

a.) inventýrovaný nábytek a peřiny per                                                              45 zl

b.) inventýrovaný dobytek  v ceně per                                                               78 zl

c.)  inventýrované hospodářské nářadí                                                             16 zl

d.) pozůstavitelkyni příslušící tak nazvaný  Červenecký mlýn čp.3

     v Sobětuchách se všemi mlýnskými stroji a příslušenstvím, se

     stodolou a pozemky totiž 7 jiter 403º rolí, 1 jitro 588ºluk,

     837º zahrad, 1276º pastvin, se sušírnou  a volšiny v ceně             6414 zl 87 kr

e.) sklizené obilí v ceně per               156 zl    

     do svého úplného vlastnictví, což činí dohromady           6709 zl 87 kr

 jest ale naproti tomu povinen následovní knihovní dluhy, totiž:

1.) Výkupní kapitál v zbývajícím obnosu per          37 zl 80 kr

2.) do zádušní kasy panství Heřmanův Městec           100 zl 80 kr         

3.) své sestře  Anně Burešové na mlýně čp.3 v Sobětuchách zjištěný

     otcovský dědičný podíl per 490 zl 50¾ kr stř. neb           515 zl 38¼ kr     

a následovní neknihovní dluhy, totiž:

1.) Janu Hrubýmu do Tuněchod                  100 zl

2.) Anně Honzíčkové ve Stolanech                 40 zl

3.) Josefu Stárkovi v Bohdanči                      150 zl

4.)Josefu Tichýmu ve Stolanech                    25 zl

5.) Josefu Havlíčkovi, šafáři v Rozhovicích               20 zl

6.) Václavu Hrubýmu, mlynáři v Chrudimi                    100 zl

7.) Antonínu Barochovi v Chrudimi                      50 zl

8.)  Jiřímu Velebnýmu ve Stolanech                     100 zl

9.) Alžbětě Šípové v Bylanech                    50 zl

10.) sestře Anně Burešové mateřský přídavek v základě právního přiřknutí od 30.září 1847 č.1170 140 zl stř. neb      ...      147 zl ze svého vlastního jmění zapraviti.

Dále vyplatí syn Josef Bureš své sestře Anně Burešové jménem mateřského dědičného podílu částku per  ..    2087 zl 61¾ kr  

která na mlýně čp.3 i s příslušenstvím a pozemkách v Sobětuchách proti 5% úrokování a čtvrtletní výpovědi zástavně pojištěna bude, toto úrokování počne však teprve od 1.července 1865 – a odvede své sestře  Anně Burešové dvě krávy a jednu jalovici.

Mimo to  přispěje pan Josef Bureš k ustanovené fundaci  k Chrudimskému kostelu částku per         ...          10 zl  

Pro pana Josefa Bureše na čp.3 i s pozemky v Sobětuchách zástavně pojištěný otcovský dědičný podíl per      ...        515 zl 38¼ kr

pak mateřský přídavek per      .....     147 zl

a od něj za správu v domě čp.27-II v Chrudimi vynaložená částka  ...  148 zl

se zde neúčtuje, an pan Josef Bureš sám mlýn čp.3 v Sobětuchách dědí a tyto částky v cestě konsolidace vymazané býti mají.

 

                                               Dcera Anna Burešová obdrží:

 

1.) Pozůstavitelkyni dle zápisu od 4.září 1853 přináležející dvorec čp.27-II v Chrudimi se zahradou, dvorem a příslušenstvím v ceně per   ......      1952 zl 48 kr

2.)  od bratra Josefa Bureše výplatnou částku  per ......       2087 zl 61¾ kr

pak jednu jalovici a dvě krávy do svého úplného vlastnictví, jest ale naproti tomu povinna k fundaci své matky k Chrudinskému kostelu ustanovený obnos              10 zl r.č. přispěti.

             Když tím způsobem celá pozůstalost po Anně Burešové vykázaná a rozdělená jest, zákonným zákonným požadavkům poslední vůle pozůstavitelkyně, pokud dle zákonných předpisů možno, za dost učiněno jest, tak se projednání té samé za skončené prohlašuje.

 

             V Chrudimi dne 24.února 1865.

                                                                              L.S.                                Goll, m/p

 

1.února 1868:

 

                                              Slavný c.k.krajský soude!

 

Žádám:Slavný c.k.krajský soud račiž povoliti, aby na základě přiložené odevzdací listiny prostředkem vložení té samé do sbírky listin c.k.okresního soudu chrudimského a vyznamenání při Červeneckém mlýně čp.3 v Sobětuchách:

             a.) převod práva vlastnického na Červenecký mlýn čp.3 s pozemky v Sobětuchách k ruce mé,

             b.) výmaz pro mě na tomto majetku pojištěných částek per 140 zl stř. neb 147 zl r.č. a per 490 zl 50¾  kr.stř. neb 515 zl 38¼ kr r.č. v cestě consolidace vtělen byl a o výkon c.k.okresní soud v Chrudimi požádati.

                          V Chrudimi dne 1.února 1868.                        Josef Bureš

                                                                                                        JUDr.Gluth.

 

4.března 1870

Slavný c.k.okresní soude!

My, nížepsaní manželé Jan a Anna Bureš  co dřívější držitelové mlýna  tak zvaného Červeneckého čp.3 v Sobětuchách prosíme:

             Slavný c.k.okresní soud rač povoliti, aby  na základě kvitanve A ze dne 15.listopadu 1874 výmaz pohledávky Václava Jelínka  ze Stolan per 80 zl stř.a na základě kvitance B ze dne 15.ledna 1848 výmaz pohledávky Františka Bulánka z Voletic per.80 zl stř. při mlýnské usedlosti čp.3 v Sobětuchách vtělené a kde vyznamenané byly, výkon naříditi a  vyrozumění  obstarati.

                          V Sobětuchách dne 4.března 1870.

 

Josef Smlsal

 

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek