19. 9. 2011 při výměně původní dřevěné propusti v hlavní hrázi. Z dřevěných jedlových žlabů byly odebrány vzorky na dendrochronologické datování -

Za panování Václava Heřmana Plesa ze Sloupna byl založen nynější Panský rybník, což mimo jiné plasticky dokládá nález redukční radélkem zdobené keramiky z konce 15. až poloviny 16. století pod spojovací hrází a datum skácení dřeva na propust v hlavní hrázi /1587 – 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 9. 2011 při výměně původní dřevěné propusti v hlavní hrázi. Z dřevěných jedlových žlabů byly odebrány vzorky na dendrochronologické datování - 1587 až 1588.

I přes minimální terénní odkryv se podařilo doložit existenci archeologických situací pod hladinou Panského rybníka. Naše zjištění lze shrnout do několika bodů.

1. Nejstarší sídlištní aktivity na břehu Stolanského potoka dokládá nález esovitě profilované misky z pozdní doby laténské. V tomto období se v okolí obce koncentruje výrazné osídlení, související se zázemím oppida v Českých Lhoticích. Četné nálezy keramiky, mazanice, strusky a železných předmětů svědčí o dlouhodobém intenzivním využívání přírodních zdrojů. Laténské nálezy se koncentrují na 8 nalezištích. Znovu byly obsazeny místa dřívějších pravěkých sídlišť severně a severozápadně od obce, nově vznikly osady na jižním okraji obce na pravém břehu Červeného potoka .

2.  na přelomu 12. a 13. století vznikla u kostela sv. Mikuláše osada, jejíž obyvatelé užívali keramiku se zřetelnými moravskými vlivy. Před polovinou 13. století registrujeme zhušťování osídlení blíže k jádru dnešní obce. Pravá revoluční změna proběhla ve 13. století. Rozptýlené sídlištní buňky byly „sceleny“ do podoby vrcholně středověké vsi. Stolany byly asi typickou ulicovou vsí rozkládající se po obou březích potoka s kostelem na mírném návrší. Obec je poprvé zmiňována k roku 1229 v majetku opatovického kláštera (CDB II, 324). Z výzkumu byla získána poměrně početná a chronologicky jednotná kolekce mladohradištní a pozdně hradištní keramiky

3. na konci 16. století, někdy v letech 1587 až 1588 nechal Václav Heřman Ples ze Sloupna založit nynější Panský rybník. Nevíme, nakolik přetrvávala tradice o osídlení na břehu potoka, každopádně rčení „Václav Heřman Ples zatopil ves, zahubil lidi, nasadil ryby“ má reálný základ.

Archeologický výzkum v roce 2011 prokázal, že jakékoli stavební aktivitě na lokalitě musí předcházet záchranný archeologický výzkum ve smyslu §22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě smlouvy č. 42/2011 na lokalitě Stolany

akce: Oprava a odbahnění rybníků Stolany ppč. 106/1, 81/1, 82/1

PhDr. Jan Musil,

 

 

*********************************************************************************************************************************

Haltýře, mlíčnice 1. Roubená nebo zděná stavba o obdélníkovém nebo čtvercovém půdorysu, vysoká asi 1 m, opatřená valbovou nebo sedlovou střechou krytou šindelem nebo jinou krytinou. Haltýře stávaly nejčastěji ve skupinách nebo řadách u potoka na návsi nebo byly umístěny v bezprostřední blízkosti usedlosti. Haltýřem protékala voda; uprostřed nad vodou byla prkenná lávka sloužící k ukládání nádob s mlékem nebo jinými potravinami, které se tímto způsobem ochlazovaly. Vyskytovaly se zejména na západní Moravě a v jihovýchodních Čechách. 2. Malá dřevěná nádrž s průtokem vody k sádkování menšího počtu ryb (jižní Čechy). Pro haltýř se v tomto významu používá i označení "mlíčnice", "mlíčňák" (lit. 016: V. Frolec, str. 59-60).Autor hesla Haltýř, mlíčnice z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka).