Přírodní poměry obce

Probíráme-li se v listech naší minulosti, je nám vskutku potěchou, znamenáme-li, že právě na našich mnohdy nepatrných vsích sedělo druhdy mnoho šlechticů věhlasných, kteří mívali vliv na řízení souvěkých osudů celého národa a svěřovány jim nejpřednější místa a úřady.

Jedním z tak proslavených mužů byl stolanský pán Václav Ples Heřmanský ze Sloupna, J.M.C. kraječ, hejtman Menšího města pražského, soudce zemský a od roku 1592 až do své smrti roku 1603 purkrabí karlštejnský.

Nemíníme rozepisovati se o povaze a slavném životě známého šlechtice, jehož jméno již čestně zařazeno do našeho vlasteneckého Plutarchu, zmíníme se jen stručně o popěvku, kterým lid okolní dosud na něho, bohužel nevděčně, vzpomíná.

V ohledu tzv.vděčnosti známo, že svět i lid drží se nezřídka převráceného měřítka. Na dně nynějšího stolanského rybníka objevují se časti stopy zašlých lidských příbytků.

 Tak našlo se tu mezi jiným více zdí, dubových trámů, podlah a pod. Lid se domnívá, že tu prvotně stávala ves a zrušení téže přičítá nejznámějšímu držiteli Stolan, panu Plesovi.

Z té příčiny vznikl popěvek: Pan Baron Ples zrušil ves, vyhubil lidi, nasadil ryby.

Kniha pro každého Chrudimana. Chrudim 1907. Tiskem M.E.Holakovského.Cena 1.20 K.  Nákladem vlastním.

19. 9. 2011 při výměně původní dřevěné propusti v hlavní hrázi. Z dřevěných jedlových žlabů byly odebrány vzorky na dendrochronologické datování. - Za panování Václava Heřmana Plesa ze Sloupna byl založen nynější Panský rybník, což mimo jiné plasticky dokládá nález redukční radélkem zdobené keramiky z konce 15. až poloviny 16. století pod spojovací hrází a datum skácení dřeva na propust v hlavní hrázi /1587 – 1588/.

 

Odborná spolupráce : PhDr.Jan MusilJosef Smlsal, Stanislav Kasík .

  Uvedené texty  na tomto webu jsou publikovány se souhlasem autorů.

  

Velice děkuji všem, kteří mi při zpracování tohoto webu vyšli vstříc, Státnímu okresnímu archivu v Chrudimi,

 za zapůjčení  fotografií: rodinám Gottwaldů, Šnorů, Starů, Brunclíků, Profousů, Korbelů, Bromů, Höcků ...

a

za spolupráci obecnímu úřadu ve Stolanech který mě poskytl ke zpracování (digitalizaci) Pamětní knihu obce .

  Josef Štěňha

******

Ke stažení:

Nauka o koni

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek