Moje knihovnička

 

AUGUST SEDLÁČEK - HRADY ZÁMKY A TVRZE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO díl I.  (1993) AGRO

Martin Weis - Historie učitelka života - Sursum (2004)

Martin Kuna a kolektiv - NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE - Academia ( 2004)

 Karel Sklenář - SLEPÉ ULIČKY ARCHEOLOGIE - (1995) Mht, - Arceologie a pohanský věk - Academia (2000)

Sborník Víta Vokolka - VITAARCHEOLOGICA -  (2006)

Emil Anděl - KRONIKA RODU ANDĚLŮ Z RONOVCE - AKROPOLIS (2008)

Petr Hora - TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ díl 1.-3. (1995)

Luděk Štěpán a kolektiv - Crudimsko utváření venkovských sídel (2001), - ztracené i zachráněné poklady (2003) Soka Chrudim

Jan Frolík a Jiří Sigl - Chrudim v pravěku a středověku .. obrázky každodeního života  (1998)  Okresní muzeum Chrudim

Jan Bouzek - PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU - (2005)TRITON

Jan Bouzek - KELTOVÉ NAŠICH ZEMÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU - (2007) TRITON

Miroslava Moučková - ZA ČASŮ PŘEMYSLOVVSKÝCH KNÍŽAT (2006) DARYL

Jan Hajšman, Milan Řezáč, Petr Sokol, Robert Trnka  -Příručka amatérského archeologa- (2009) Libri

 ČESKO - Ottův historický atlas - Ottovo nakladatelství  - popis:
V atlasu jsou prezentovány výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů z oblasti historie, archeologie, dějin umění a paleontologie. Mnohé tyto informace nebyly ještě nikdy publikovány.
Autoři jednotlivých úseků patří mezi špičky daných oborů. Odborný, ale poutavý a přístupný způsob výkladu je doplněn bohatým obrazovým materiálem. Čtenáře seznamuje s jednotlivými etapami historického vývoje, kulturním dědictvím a uvádí ho rovněž do reality každodenního života předků. Kniha je členěna do šesti základních kapitol, které jsou uzavírány přílohami, které vždy shrnují předchozí období.
Díky přehledné struktuře je možno Ottův historický atlas - Česko úspěšně používat jako doplňkovou učebnici pro střední školy, rychlou přípravu k maturitám či přijímacím zkouškám na vysokou školu.
Atlas obsahuje celkem 2300 map, historických map, ilustrací a fotografií.

 

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek