Doporučená literatura

 Adámek F.: Halštatský pohřeb v Býčí skále, Okresní vlastivědné muzeum v Blansku, 1972

Aischylos, Oresteia, Toužimský & Moravec, 1946 (přel. Vladimír Šrámek)

Alighieri Dante Božská komedie, Odeon, 1989

Archeologické zrcadlení (Archeologie na Olomoucku včera a dnes), Olomouc, 2001

Asmus V. F.: Antická filosofie, Členská knižnice nakl. Svoboda, 1986

Augustinu A. (sv. Augustin), Vyznání, Kalich, Praha, 2006

Bartoněk A., Zlatá Egeis, Praha, 1969

Bartoněk A., Odysseové na mořích historie, Praha, 1976

Bartoněk A., Zlaté Mykény, Panoarama, Praha, 1983

Bellonciová M., Lucrezia Borgia, Odeon, Praha, 1968

Benešová K. a kol., Architektura románská, 10. stol. architektury, (výstava na Pražském Hradě), 2001

Benešová K. a kol., Architektura gotická, 10. stol. architektury, (výstava na Pražském Hradě), 2001

Beowulf, Torst, 2003 (přel. Jan Čermák)

Bernat J., Štědra M., Čertova brázda, stará severojižní stezka mezi Labem a Sázavou, Archeologie ve středních Čechách, 8, 2003, str. 349-362

J. Bohm: Kronika objeveného věku; Družstevní práce, Praha, 1941 (zajímavé čtení, ale samozřejmě velmi zastaralé)

I. Borkovský: O počátcích Pražského hradu a o nejstarším kostele v Praze, Naše minulost, Praha, 1949

Borkovský I.: Levý Hradec - nejstarší sídlo Přemyslovců, Praha, 1965

I. Borkovský: Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha, 1969

Brewer D.: Chaucer a jeho svět, Odeon, 1988

Bubeník J.: K terminologii a problematice rozpoznávání opevněných sídlišť našeho raného středověku, Archeologie ve středních Čechách, 4, 2000, str. 391

Ceram C.W., Bohové, hroby a učenci, SNKLHU, 1956

Cibulka J.: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě, NČSAV, Praha, 1963

Čech P.: Dragúš - Kosmův mýtus a náš historický problém, Archeologie ve středních Čechách, 3, 1999, str. 353

Čech P.: Hrady a výšinná sídliště raného středověku v pobělí a středním poohří, Archeologie ve středních Čechách, 4, 2000, str. 421

Čižmář M.: Encyklopedie hradišť na Moravě, Libri, 2004

Čtverák v. a kol.: Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, 2003

J. Dekan: Vel'ká Morava. Doba a umenie, Bratislava, 1979

Dostál B., Vignatiová J. (ed.) Slované 6.-10.stol., Brno, 1980

Drtina J.: Úvod do filosofie I,II, Jan Laichter, 1. díl 1914, 2. díl 1948

Dvě legendy z doby Karlovy (Legenda o sv. Prokopu, Legenda o sv. Kateřině), NČSAV, 1959

Dvořáček P.: Architektura českých zemí: Gotika, nakl. Levné knihy KMA, 2005

Dvořáček P.: Architektura českých zemí: Renesance, nakl. Levné knihy KMA, 2005

Edda, bohatýrské písně, Evropský literární klub v Praze, 1942 (přel. Emil Walter)

J. Fajt, J. Royt: Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. , NG v Praze, sbírka starého umění. Brožurka k výstavě deskových obrazů M. Theodorika, Klášter sv. Anežky České, 12. listopadu 1997-26. dubna 1998

J. Frolík, Z. Smetánka: Archeologie na Pražském Hradě, Paseka, Praha, 1997

Frolíková-Kaliszová D.: Dřevěné kostely v Čechách v archeologických pramenech, Archeologie ve středních Čechách, 3b, 1999, str. 535

Galuška L.: Velká Morava, Moravské zemské muzeum, Brno, 1991

Galuška L: Uherské Hradiště -- Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské, Brno, 1996

Geizz H., Starověký Knóssos, Vyšehrad, 1985

M. Gojda: Archeologie krajiny (Vývoj archetypů kulturní krajiny), Academia, Praha, 2000

Havlík L.E., Slovanské státní útvary raného středověku, Academia, 1987

Havlík L.E., Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno, 1994

Hesiodos, Zpěvy železného věku, Prémie Antické knihovny 1988-1990, Svoboda, 1990 (přel. Julie Nováková)

Higgins R., Mínojské a mykénské umění (překlad), Praha, 1973

Holodňák P., Ebelová S., Žatec, Praha, 2004

Homér Ílias, Slov. spisovatel, 1986 (přel. Miloslav Okál)

Homér Odysseia, Evropský lit. klub v Praze, 1940 (přel. Vladimír Šrámek)

Homér Odysseia, Jan Laichter, 1943 (přel. O. Vaňorný)

Homér Odysseia, Odeon, 1984 (přel. R. Mertlík)

V. Hrubý: Staré město, velkomoravský Velehrad, Praha, 1965

Hrubý V.: Staré město -- Velehrad, ústředí z doby velkomoravské říše, Praha, 1964

Chadraba R., Albrecht Durered. Portréty, Orbis, 1964

Chotěbor P.: Pražský hrad (románský, gotický, renesanční, barokní, novodobý) - doučovací hodiny dějepisu; Správa Pražského Hradu, 2001.

M. Ivanov: Tajemství RKZ, Kolumbus, Mladá Fronta, Praha, 1969

Johnson P.: Dějiny renesance, Barrister & Principal, 2004

Juřina P.: Nové hledání Canburgu. Po kolikáté již?, Archeologie ve středních Čechách, 5b, 2001, str. 561

Karbusický V.: Nejstarší pověsti české, Kolumbus, MF, 1967

Kašička F.: Tvrze středních Čech, Střed. stát. památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1984

Z. Klanica: Počátky slovanského osídlení našich zemí, Academia, Praha, 1986

J. Kolár: Středověké legendy o českých světcích; Nakl. Lidové Noviny, edice Česká knižnice, Praha, 1998

Kosmova Kronika česká, ed. M. Bláhová, Z. Fiala, Svoboda, Praha, 1972

Kostílková M., Chotěbor P., Kaple sv. Václava (Pražský hrad), Správa Pražského Hradu, 1999

P. Kováč: Katedrála v Chartres (Francouzské umění rané a vrcholné gotiky)první díl chystané edice Stavitelé katedrál, Eminent, 2007

O. Králík: Kosmova kronika a předchozí tradice, Praha, 1976

O. Králík: Labyrint dávných dějin českých, Vyšehrad, Praha, 1970

Králík O.: Šest legend hledá autora, Praha, 1966

Kroniky doby Karla IV., ed. M. Bláhová, Svoboda, Praha, 1987

Krása J.: České iluminované rukopisy 13. - 16. století, Odeon, 1990

LeGoff J., Intelektuálové ve středověku, Karolinum, 1999

Luce V. C., Homer and the Heroic Age, London, 1975

Lucretius Carus, T., O podstatě světa, Jan Pohořelý, 1945 (přel. Julie Nováková)

M. Lutovský, J. Michálek: Archeologie knížecího sídla, Set Out, 2002

M. Lutovský, N. Profantová: Sámova říše, Academia, Praha, 1995

M. Lutovský: Hroby předků, Academia, Praha, 1996

M. Lutovský: Hroby knížat, Set out, Praha, 1997

M. Lutovský: Bratrovrah a tvůrce státu (Život a doba Boleslava I.), Set out, Praha, 1998

Lutovský M., Petráň Z.: Slavníkovci, Libri, 2004

Lutovský M., Po stopách prvních Přemyslovců I., Libri, 2006

Macháček J.: Studie k velkomoravské keramice, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Brno, 2001

Machovec M., Svatý Augustin, ed. Portréty, Orbis, 1967

Z. Měřínský: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I., Libri, 2002

Z. Měřínský: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II., Libri, 2006

Minulost našeho státu v dokumentech, Státní ústřední archiv v Praze, Svoboda, Praha, 1971

Milénium břevnovského kláštera (993-1993), Praha, 1995

K. Motyková, P. Drda, A. Rybová: Závist, keltské hradiště ve středních Čechách, Praha, 1978

B. Nechvátal: Vyšehrad, Praha, 1976

Neubert, K., Stejskal K.: Dějiny umění, Umění na dvoře Karla IV, Knižní klub, 2003 (2. vyd.)

M. Nodl, F. Šmahel: Člověk českého středověku, Argo, 2002

R. Nový, J. Sláma, J. Zachová: Slavníkovci ve středověkém písemnictví; Vyšehrad, Praha, 1987.

Pausániás Cesta po Řecku I., Antická knihovna, 1973

Písně žáků darebáků, Melantrich, 1951 (přel. R. Mertlík)

Pokračovatelé Kosmovi, ed. M. Bláhová, Z. Fiala, Svoboda, Praha, 1974

J. Poulík: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských, Praha, 1975

Poulík J.: Pevnost v lužním lese, Praha, 1967

Pressová L., Stará Kréta (překlad z polštiny), Praha, 1978

N. Profantová: Kněžna Ludmila; Vládkyně a světice, zakladatelka dynastie; ed. Portréty, Praha, 1996

Přemyslovský stát kolem roku 1000, Praha, 2000

Rukopisové Zelenohorský a Králodvorský, vyd. J. Hanuš, Nakl. J. Otto, Praha, 1907

Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku (sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech), Unicornis, 1994

K. Sklenář a kol.: Archeologické památky; Čechy, Morava, Slezsko, ed. Museion, Opava, 1993.

K. Sklenář: Archeologie a pohanský věk, Academia, Praha, 2000 (2. vyd.)

Z. Smetánka: Legenda o Ostojovi; Kolumbus, Mladá fronta,1992, (Život v raně středověké zemědělské usedlosti)

Z. Smetánka: Hledání zmizelého věku, Praha, 1987

Sofoklés, Elektra, J. Otto, 1927 (přel. Josef Král)

SofoklésElektra + Aischylos Sedm proti Thébám, J. Otto, 1896 (přel. Josef Král)

Sommer P.: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Vyšehrad, Praha, 2007

Sommer P. (ed.), České země v raném středověku, Nakl. Lidové noviny, 2006

Sommer P.: Začátky křesťanství v Čechách, Garamond, 2001

Stejskal K., Voit P.: Iluminované rukopisy doby husitské, Grafit, 1991

Střed Evropy okolo roku 1000 (sborník k výstavě), Nakl. Lidové noviny, 2000

Středověké písně cechu žákovského, Svobodné slovo - Melantrich, 1958 (přel. R. Krátký)

M. Šolle: Staroslovanské hradisko, Vyšehrad, Praha, 1984

Šolle M.: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu, Vyšehrad, Praha, 1996

M. Šolle: Hradsko na Kokořínsku - Canburg franckých análů, Academia, Praha, 1998

Šolle M.: Po stopách přemyslovských Děpolticů, Vyšehrad, 2000

Šťastný R.: Tajemství jména Dalimil, Melantrich, 1991

Tomková K.: Ke studiu opevnění v raně středověkých Čechách, Archeologie ve středních Čechách, 5b, 2001, str. 547

Tvrdý J.: Úvod do filosofie, Komenium, Brno, 1947

D. Třeštík: Kosmas; Kolumbus, Mladá fronta, Praha, 1966

D. Třeštík: Počátky Přemyslovců, Nakl. LN, Praha, 1997. Kniha, kterou byste určitě neměli přehlédnout.

D. Třeštík: Vznik Velké Moravy, Nakl. Lidové noviny, Praha, 2001. I toto je kniha, která by ve vaší knihovně neměla chybět.

R. Turek: Čechy v raném středověku, Vyšehrad, Praha, 1982

Turek R.: Počátky české vzdělanosti, Praha, 1988

R. Turek: Čechy na úsvitě dějin, Academia, Praha, 2000

Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, Odeon, Praha, 1981

Z. Váňa: Přemyslovská Budeč, Archeologický ústav AV ČR, 1995

Váňa Z., Přemyslovský Libušín, ed. Památníky naší minulosti, 1973

Vergilius, Aeneis, Jan Laichter, 1941 (přel. O. Vaňorný)

Vergilisu, Zpěvy rolnické a pastýřské, SNKLHU, 1959 (přel. O. Vaňorný)

E. Vlček: Rodina kněžny Ludmily, Vesmír, 64, 1985, str. 497-507

E. Vlček: Jak zemřeli, Academia, Praha, 1993

E. Vlček: Osudy českých patronů; Nakl. Zvon (České katolické nakl.), Praha, 1995 (Antropologický výzkum zemských patronů - Ludmila, Václav, Vojtěch, Zdislava, Hroznata, Jan Nepomucký)

P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri, Praha, 1997

Voit P., Pražské Klementinum, Klementinum, 1990

Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnovějších objevů, vyd. Okresní muzeum Blansko, 1985

Zbraslavská kronika - Chronicon aulae regiae, ed. Z. Fiala, Svoboda, Praha, 1976

Zamarovský V., Objevení Tróje, Perfekt, Praha, 2004

Zamarovský V., Na počátku byl Sumer, Perfekt, Praha, 2004

Zamarovský V., Za tajemstvím říše Chetitů, Perfekt, Praha, 2006

Zúbek L.: Ríša Svatoplukova, Mladé letá, Bratislava, 1985

J. Žemlička: Čechy v době knížecí, Lidové Noviny, Praha, 1997

Další doporučená literatura

Bartoněk A., Erupce vulkánu na Théře a konec krétské civilizace, SPFFBU, E 17, 1972, str. 103nn.

Bartoněk A., Světem starých Řeků, Praha 1977

Bartošková A.: Dvorec hradského správce na Budči? AR, 56, 2004, str. 310-320

Bartošková A.: Revize klíčové archeologické situace na Budči, Archeologické rozhledy, 52, 2000, str. 665-678

Bašta J., Baštová D.: K problematice počátků a vývoje slovanských hradišť v severních Čechách, Studia medievalia Pragensia, 1, 1988, str. 9-31

N. Bažantová: Textilní fragmenty z hrobu sv. Ludmily, Památky a příroda 8, 1983, str. 513-519

K. Benda: K otázce počátků Prahy, Umění, 21, 1973, str. 471-476

Benková I., Čtverák V.: Areál ve Svatém Janu pod Skalou? (okr. Beroun), Archeologie ve středních Čechách, 2, 1998, str. 115-144

Benková I., Čtverák V.: Oppidum u Srbska (okr. Beroun) - přání a skutečnost, Archeologie ve středních Čechách, 4, 2000, str. 183-198

Benková I., Čtverák V.: Dva hrady na Berounsku, Archeologie ve středních Čechách, 6, 2002, str. 545-552

Benková I., Čtverák V., Lutovský M.: Několik poznámek k hradišti "Kozel" u Hostimi, okr. Beroun, Archeologie ve středních Čechách, 1, 1997, str. 311

Bernat J., Chytráček M., Vávra M.: Pravěké osídlení soutoku Berounky s Vltavou v Praze-Zbraslavi, Archeologie ve středních Čechách, 5a, 2001, str. 321

Bernat J., Kališ J., Štědra M.: Dvě nově zjištěné opevněné výšinné polohy v Sázavě, okr. Benešov, Archeologie ve středních Čechách, 6, 2002, str. 145-161

Bláha J., Předběžná zpráva o objevu předvelkomoravského ústředí v Olomouci, Archaeologica historica, 1988, 13, str. 155-170

M. Blajerová: Raně středověké kostrové pozůstatky Hradska-Kaniny (o. Mělník), Památky archeologické, 69, 1978, str. 396-421

Boháč Z.: Ostrov. Tisíciletá historie zmařeného kláštera, Jílové u Prahy, 1999

Boháčová I. a kol.: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Medievalia Bohemica 5, Praha, 2004

Boháčová I.: Deset let archeologického výzkumu ve Staré Boleslavi. Možnosti, meze strategie a metody současného záchranného výzkumu, Archeologie ve středních Čechách, 1, 1997, str. 333-340

I. Boháčová, J. Frolík: Nové archeologické prameny a počátky Pražského Hradu, Archeologické rozhledy, 43,1991, str. 562-576

Boháčová I., Špaček J.: Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi v kontextu studia archeologických situací a jejich keramického inventáře, Archeologie ve středních Čechách, 4b, 2000, str. 307

I. Borkovský: Hrob bojovníka z doby knížecí na Pražském hradě, Památky archeologické, 42, 1938-1946, str. 122-132

I. Borkovský: Kostel Panny Marie na Pražském hradě, Památky archeologické, 44, 1953, str. 129-200

I. Borkovský: Poloha kopce Žiži na Pražském hradě, Časopis Společnosti přátel starožitností, 62, 1954, str. 15-21

I. Borkovský: Výzkumy v Černé věži na Pražském hradě, Památky archeologické, 50, 1959, str. 257-321

I. Borkovský: Opyš Pražského hradu, Památky archeologické, 50, 1959, str. 381-454

I. Borkovský: K otázce nejstarších kostelů na Pražském hradě, Památky archeologické, 51, 1960, str. 332-387

I. Borkovský: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě, Praha, 1975

Bravermanová M., Lutovský M.: Hroby, hrobky a pohřebiště českých králů a knížat, Praha, 2001

Břeň J.: Třísov - keltské oppidum, Praha, 1966

J. Bubeník: K časně slovanským nalezištím v exponovaných polohách na území Čech, Památky archeologické, sv. 79, 1988, str. 183-198

J. Bubeník: Slovanské osídlení středního Poohří, Praha, 1988

J. Bubeník: Rubín. Souhrn objevů z období raného středověku, Muzejní a vlastivědné práce, 30, 1992, str. 145-155

Bubeník J.: Výzkum vrchu Rubín (Dolánky, obec Podbořany, okres Louny) a jeho okolí v letech 1984-1989, Předběžná zpráva, Archeologické rozhledy, 44, 1992, str. 216-230

J. Bubeník: Příspěvek k poznání rozsahu a rozvoje osídlení Čech ve starší až střední době hradištní, Archeologické rozhledy, 45, 1993, str. 51-71

J. Bubeník: K opevnění vrchu Rubínu u Podbořan (osada Dolánky, obec Podbořany, okres Louny) v době hradištní, Archeologické rozhledy, 47, 1995, str. 128-151

Bubeník J.: Poznámky o nejstarších hradištích raného středověku v Čechách, Archelogické rozhledy, 51, 1999, str. 631-648

Bubeník J.: Několik poznámek ke studii P. Čecha "Hrady a výšinná sídliště raného středověku v Pobělí a středním Poohří", Archeologické rozhledy, 54, 2002, str. 319-326

J. Bubeník, I. Pleinerová, N. Profantová: Od počátků hradišť k počátkům přemyslovského státu, PA, 1998, 89, str.104-145

Casson L., Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton, 1971

P. N. Cronenweit: Basileos Anglorum: A Study of the Life and Reign of King Athelstan of England, 924-939, Diss. Univ. of Massachussetts, 1975

Čech P.: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, Most, 1999

Čech P.: Hrady a výšinná sídliště raného středověku v Pobělí a středním Poohří, Archeologie ve středních Čechách, 4, 2000, str. 421-438

J. Čechura: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku, Český časopis historický, 88, 1990, str. 465-498

Čechy v době slovanské (Archeologie o vzniku a počátcích českého státu), Praha, 1984

J. Dekan: Začiatky slovenských dejín a ríša vel'komoravská (Slovenské dejiny II), Bratislava, 1951

Dekan J.: Vel'ká Morava, Bratislava, 1986

Denzler G.: Dějiny celibátu, Praha, 2000

Dohnal V., Olomoucký hrad v raném středověku, Olomouc, 2001

B. Dostál: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský knížecí dvorec, Brno, 1975

Dragoun Z., Boháčová I., Březinová H., Frolík J., Matouš P., Tomková K.: Archeologický výzkum v Praze v letech 1997-1998, Pražský sborník historický, 31, 2001, str. 347

Z. Drobná, J. Durdík, E. Wagner: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské, Praha, 1956

T. Durdík: Hrady v přemyslovském loveckém hvozdu ve světle archeologického výzkumu, Praha, 1991

J. Eisner: Rukověť slovanské archeologie, Praha, 1966

Z. Fiala, D. Třeštík: K názorům O. Králíka o václavských a ludmilských legendách Československý časopis historický, 9, 1961, str. 515-531

Z. Fiala: Dva kritické příspěvky ke starým dějinám českým, Sborník historický, 9, 1962, str. 5-65

Z. Fiala: Poznámky ke statím Václava Vaněčka "Souvislost Velké Moravy se slovanským svazem Sámovým" a "Franské pomezní marky a jejich českomoravské sousedství v 9. stol." (Právněhistorické studie 9, 1963, str. 211 a 229-247) z hlediska kritiky pramenů, Československý časopis historický, 13, 1965, str. 67-71

Z. Fiala: O pražském názvosloví v legendě Kristiánově, Československý časopis historický, 18, 1970, str. 265-282

Z. Fiala: O pramenech tak řečeného Dalimila k jeho historii sv. Václava, Československý časopis historický, 19, 1971, str. 871-900

Z. Fiala: Hlavní pramen legendy Kristiánovy, Rozpravy ČSAV, řada SV, 84, sešit 1, 1974

Z. Fiala: Přemyslovské Čechy, Praha, 1975, 2. vyd.

J. Frolík, J. Maříková-Kubková, E. Růžičková, A. Zeman: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu, Castrum Pragense, 3, Praha, 2000

J. Frolík, J. Sigl: Chrudim v pravěku a středověku, Chrudim, 1998

J. Fröhlich: Archeologické toulky po jižních Čechách, České Budějovice, 1990

J. Fröhlich: Písecko v zrcadle archeologie, Písek, 1997

Galuška L., K problematice předvelkomoravského opevnění Starého města, in: Z pravěku do středověku, Brno, 1997, str. 73-83

F. Graus: Raně středověké družiny a jejich význam při vzniku států ve střední Evropě, Československý časopis historický, 13, 1965, str. 1-18

F. Graus: Slovanská liturgie a písemnictví v přemyslovských Čechách , Československý časopis historický, 14, 1966, str. 474-495

Grünwald R.: Wogastisburg Vznik a počátky Slovanů, 2, 1958, str. 99-120

L. E. Havlík: Velká Morava a středoevropští slované, Praha, 1964

L. E. Havlík: Morava v 9. a 10. století, Praha, 1978

L. E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, Brno, 1987

D. Hejdová a kol. (eds.): Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha, 1993

Z. Hledíková: Biskup Jan IV. z Dražic, Praha, 1991

D. Hladík: Dějiny kláštera Porta coeli I., Tišnov, 1994

F. Hoffmann: České město ve středověku, Praha, 1992

Hooker J. T., Mycenaean Greece, London 1976

J. Hošna: Panovnická moc ve světle hagiografických pramenů, Studia Medievalia Pragensia, 1, 1988, str. 63-75

L. Hrdlička, M. Richter: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poběbrad, Památky archeologické, 65, 1974, str. 111-184

Choc P.: S mečem a štítem. České raně feudální vojenství, Praha, 1967

W. A. Joyce: A Social History of Ancient Ireland II., London, 1907

J. Justová: Archeologický výzkum na libickém předhradí, Archeologické rozhledy, 32, 1980, str. 241-264

J. Kejř: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998

Z. Klanica: Mikulčice-Klášteřisko, Památky archeologické, 86, 1985, str. 474-539

Kníže Václav svatý a jeho doba, Praha,

Klíma B., Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů, Brno, 1995

Kolbinger D., Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů, in: Archeologie Moravy a Slezska, vydáno v Kopřivnice, Hulín, Frýdek-Místek, Havířov, 2001, str. 105-128

Kotyza O., Smetana J., Tomas J.: Dějiny města Litoměřic, Litoměřice, 1997

O. Králík: K počátkům literatury v přemyslovských Čechách, Rozpravy ČSAV, řada SV, 70, sešit 6, 1960

O. Králík: Sázavské písemnictví, Rozpravy ČSAV, řada SV, 71, sešit 12, 1961

O. Králík: Tzv. Legenda Podivenova, Listy filologické, 93, 1970, str. 7-15

O. Králík: Kouřim či Libice, Listy filologické, 95, 1972, str. 207-214

O. Králík: Nejstarší rodokmen české literatury, Praha, 1971

J. Krása: Rukopisy Václava IV., Praha, 1971

Z. Krumphanzlová: K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích, Památky archeologické, 52, 1961, str. 544-549

Z. Krumphanzlová: Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických výzkumů, Památky archeologické, 62, 1971, str. 406-475

I. Krutina: Hromadný pohřeb v poloze "Na týnici" na Budči, Archeologické rozhledy, 44, 1992, str. 567-577

B. Krzeminska, A. Merhautová, D. Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, Praha, 2000

Křivánek R.: Magnetometrický průzkum hradiště Lštění, okr. Benešov, Archeologické rozhledy, 51, 1999, str. 809-823

M. Kučera: Postavy vel'komoravskej histórie, Bratislava, 1986

Kudrnáč J.: Klučov, staroslovanské hradiště ve středních Čechách, Praha, 1970

Kudrnáč J.: K vývoji slovanského osídlení v Klučově a v Pošembeří na Českobrodsku v 6.-9. století, Archeologie ve středních Čechách, 6, 2002, str. 441-491

J. Kudrnáč: Výzkum slovanského hradiště Tetína, Archeologické rozhledy 3, 1951, str. 321 - 324

H. Ludat: Branibor, havolanská dynastie a Přemyslovci, Československý časopis historický, 17, 1969, str. 489-586

J. Ludvíkovský: Kristián či tzv. Kristián, Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, E 9, 1964, str. 139-147

J. Ludvíkovský: Latinské legendy českého středověku, Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, E 18/19, 1973/1974, str. 267-287

J. Ludvíkovský (ed.): Kristiánova legenda, Praha, 1978

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, 2001

L. Galuška, P. Kouřil, Z. Měřínský (ed.): Velká Morava mezi východem a západem, Brno, 2001

J. Macek: Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha, 1992-1999

Macháček J., Raně středověká aglomerace Břeclav - Pohansko, in: Město Břeclav, Brno, 2001, str. 104-117

K. Malý: Trestní právo v Čechách v 15.-16. století, Praha, 1979

Marsina R., Ruttkay A.: Svatopluk 894-1994, Nitra, 1997

N. Mašek: Nové poznatky z výzkumu na hradišti v Praze-Butovicích, Archeologické rozhledy, 22, 1970, str. 272-285

Matoušková A.: Tetín sv. Ludmily v českých dějinách, Beroun, 1992

Menoušková D., Hradisko sv. Klimenta, Archaeologia medievalis Moravica et Silesiana, I/2000, str. 159-184

A. Merhautová: Rotunda knížete Václava na Pražském hradě, Umění, 13, 1965, str. 88-92

E. Maur a kol.: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha, 1998

A. Merhautová: Basilika sv. Jiří na Pražském hradě, Praha, 1966

A. Merhautová: Raně středověká architektura v Čechách, Praha, 1971

A. Merhautová, D. Třeštík: Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha, 1984

Z. Měřínský: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, Památky archeologické, 77, 1986, str. 18-80

Z. Měřínský: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických, Archeologia historica 15, 1990, str. 19-42

J. Mezník: Pražská řemesla počátkem 15. století, Pražský sborník historický, 7, 1972, str. 5-38

Michna P. K utváření raně středověké Moravy, Československý časopis historický, 30, 1982, str. 716-742

P. Michna, M. Pojsl: Románský palác na olomouckém hradě, Brno, 1988

Nechvátal B.: Vyšehrad, Praha, 1976

Novotný B.: Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě a jeho hradu, 1977, Archaeologica historica, 2, str. 211-219

E. Opravil: Paleobotanický výzkum slovanského hradiska na Valech u Mikulčic, Archeologické rozhledy, 14, 1962, str. 475-484, str. 492-493

Page D. L., History and the Homeric Iliad, Berkeley - Los Angeles, 1959

V. Píša: Předrománský Břevnov, Umění, 16, 1968, str. 604-614

Podborský, V., Pravěké a raně historické osídlení znojemského hradu, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, 1988, XXXVII, ř. E33, str. 121-140

Podborský V., Vildomec V., Pravěk Znojemska, Brno, 1972

Poláček L., Terénní výzkum v Mikulčicích, Brno, 2000

J. Pošmourný: Svatováclavská rotunda na Pražském hradě ve světle rotund velkomoravských, Památky archeologické, 62, 1971, str. 458-487

J. Poulík: Staří Moravané budují svůj stát, Gottwaldov, 1960

Poulík J.: Velkomoravské hradiště Mikulčice

J. Poulík, M. Chropovský a kol.: Velká Morava a počátky československé státnosti, Praha, Bratislava, 1985

Profantová N.: Příspěvek k poznání předhradí Tetína, Archeologie ve středních Čechách, 1, 1997, str. 323

Profantová N.: Slovanské osídlení hradiště Bohnice-Zámka a jeho zázemí, Archaeologica Pragensia, 12, 1996, str. 65-140

K. Reichertová: Sázava ve světle archeologie a stavebních dějin, Praha, 1977

K. Reichertová, E. Bláhová, V. Dvořáková, V. Huňáček: Sázava. Památník staroslověnské kultury v Čechách, Praha, 1988

M. Richter: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha, 1982

M. Richter, A. Merhautová, P. Břicháček, P. Sommer: Bazilika s první jižní kaplí ostrovského kláštera, Umění, 38, 1990, str. 185-195

A. J. Rogov, E. Bláhová, V. Konzal: Staroslověnské legendy českého původu, Praha, 1976

M. Říhová: Dvorní lékař posledních Lucemburků, Praha, 1999

Sedláčková H., Velímský T.: Archeologický výzkum v historickém jádru Nymburka v roce 1990, Archeologické rozhledy, 45, 1993, str. 644-660

Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, 2002

J. Sláma: Civitas Wistrachi ducis, Historická geografie, 11, 1973, str. 3-30

J. Sláma: Poznámky k problému historického významu některých raně středověkých hradišť ve středních Čechách, Archeologické rozhledy, 29, 1977, str. 60-79

J. Sláma: K problému lokalizace některých hradů raného českého středověku, Praehistorica VII (= Varia Archeologica I), Praha, 1978, str. 119-132

J. Sláma: Střední Čechy v raném středověku II (Hradiště), Praha, 1986

J. Sláma: Střední Čechy v raném středověku III (archeologie o počátcích přemyslovského státu), Praha, 1988

J. Sláma: Levý Hradec, svědek dávné české minulosti, Roztoky u Prahy, 1987

J. Sláma: Slavníkovci - významná či okrajová záležitost dějin 10. století?, Archeologické rozhledy, 47, 1995, str. 182-224

Sláma J.: Hrob K1 na Pražském hradě, Studia Mediaevalia Pragensia, 4, 2000, str. 117-121

Sláma J.: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje, In: Galuška L., Kouřil P., Měřínský Z. (eds.): Velká Morava mezi východem a západem, Brno, 2001, str. 349-353

Sláma J.: Antropologie a kníže Spytihněv I., Archeologické rozhledy, 2001, 53, str. 153-154

Sláma J.: Ještě jednou o Canburgu, Archeologické rozhledy, 2003, 55, s. 388-393

Sláma J.: Přemyslovci a otonská říše, In: Hagen Keller, Otoni, Praha, Vyšehrad, 2004, str. 95-107

Sláma J.: K problému historické interpretace archeologického výzkumu staroslovanských hradišť v Čechách, Archeologie ve středních Čechách, 5, 2001, str. 533-546

Sláma J.: Několik poznámek k hrobům přemyslovských knížat na Pražském hradě, Historia Pragensia, 2004, s. 293-300

Sláma J.: K problému historické interpretace zániku raně středověkých hradišť v Pošembeří, Archeologie ve středních Čechách, 2004, str. 585-589

Z. Smrž: Archeologický výzkum na vrchu Úhošti u Kadaně, Památky, Příroda, Život, 1983, str. 97-104

P. Sommer (ed.): Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha, 2006

P. Sommer: Archeologický výzkum budečského hradiště v letech 1929-1931 , Archeologické rozhledy, sv. 30, 1978, str. 172-185+240

Sommer P.: Levohradecký "lapis primarius", in: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2001, str. 279

Sommer P.: Smrt kněžny Ludmily a začátky české sakrální architektury ČČH, 98, 2000, str. 229-260

Sommer P.: Sázavský klášter, Praha, 1996

Svatý Václav a jeho odkaz v dějinách, Plzeň, 1999

Snášil R., Funkce slovanského sídliště na ostrově sv. Jiří, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, 1971, XX, ř. E16, str. 211-215

Snášil R., Procházka R., Dosavadní stav poznání velkomoravského osídlení ostrova sv. Jiří, Sborník Národního Muzea, 1985, XXXIX, str. 161-167

Snodgrass A. M., The Dark Age of Greece, Edinburgh, 1971

M. Šolle: Staroslovanská brána na Staré Kouřimi a její restaurace, Památky archeologické, 44, 1953, str. 347-363

M. Šolle: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách, Academia, Praha, 1966

M. Šolle: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi, Památky archeologické, 50, 1959, str. 353-506

M. Šolle: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní, Památky archeologické, 60, 1969, str. 1-124

M. Šolle: Příspěvek archeologie k lokalizaci tzv. "Canburgu" Sborník Národního Muzea, řada A-Historie, 24, 1970, str. 177-183

M. Šolle: Kouřim v průběhu věků, Praha, 1981

M. Šolle: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, Památky archeologické, sv. 81, 1990, str. 140-207

M. Štěpánek: Opevněná sídliště 8.-12. století ve střední Evropě, Praha, 1965

Zd. Tichá: Cesta starší české literatury, Praha, 1984

kol.: 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999), Praha, 2003

Tomková K., Vojtěchovská I.: Záchranné výzkumy na Levém Hradci a na katastru Žalova v letech 1955-1998, Archeologie ve středních Čechách, 2, 1998, str. 349-365

Tomková K.: Ke kartografickému zobrazení českých raně středověkých hradišť, Archeologie ve středních Čechách, 3b, 1999, str. 235

Tomková K.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů (I), Castrum Pragense, 4, 2001, Archeologický ústav AV ČR, Praha

D. Třeštík: Kosmas a Regino. Ke kritice Kosmovy kroniky, Československý časopis historický, 8, 1960, str. 564-587

D. Třeštík: Radim, Kristián, vojtěšské legendy a textologie, Československý časopis historický, 15, 1967, str. 691-

D. Třeštík: Kosmova kronika, Praha, 1968

D. Třeštík: Deset tezí o Kristiánově legendě, Folia Historica Bohemica, 2, 1980, str. 7-38

D. Třeštík: Bořivoj a Svatopluk - vznik českého státu a Velká Morava (in: Velká Morava a počátky československé státnosti), Praha, 1985, str. 273-301

D. Třeštík: Kníže Václav nebo svatý Václav?, Československý časopis historický, 36, 1988, str. 238-248

D. Třeštík: Kdy zanikla Velká Morava?, Studia Medievalia Pragensia, 2, 1991, str. 7-27

D. Třeštík: Kosmas, Praha, 1972

R. Turek: Libice - knížecí hradisko X. věku, Praha, 1968

R. Turek: Libice n. Cidlinou. Monumentální stavby vnitřního hradiště , Sborník Nár. Muzea, sv. 35-A, 1981, str. 1-72

R. Turek: Slavníkovci a jejich panství, Hradec Králové, 1982

R. Turek: Počátky vzdělanosti v Čechách, Praha, 1981

Z. Váňa: Vlastislav, Památky archeologické, 59, 1968, str. 5-187

Z. Váňa: Svět dávných Slovanů, Artia, Praha, 1983

V. Vaněček: Franské pomezní marky a jejich českomoravské sousedství v 9. století, Právněhistorické studie, 9, 1963, str. 229-245

Vávra I.: Trstenická stezka, Historická geografie, 6, 1971, str. 77-132

R. Večerka: Slovanské počátky české knižní vzdělanosti, Praha, 1963

T. Velímský: Příspěvek k dějinám patriciátu v českých městech 13.-14. století, Český časopis historický, 89, 1991, str. 321-335

J. Vignatiová: Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí, Brno, 1992

J. Vilíkovský: Písemnictví českého středověku, Praha, 1948

E. Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko - lékařského výzkumu, Praha, 1982

E. Vlček: Příspěvek antropologicko - lékařského průzkumu k chronologii nejstarších Přemyslovců, Československý časopis historický, 32, 1984, str. 391-415

E. Vlček: Dožitý věk knížete Vratislava a Václava, Archeologické rozhledy, 41, 1989, str. 581-584

Vojtěchovská I.: Slovanské hroby v okolí Levého Hradce ze záchranných výzkumů Středočeského muzea v Roztokách, Archeologie ve středních Čechách, 2, 1998, str. 367

Vojtěchovská I.: Dějiny a topografie archeologických nálezů na území Turska a jeho okolí, Archeologie ve středních Čechách, 5a, 2001, str. 347

Waldhauser J.: Encyklopedie Keltů v Čechách, Praha, 2001

Z. Winter: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století, Praha, 1906

Zápotocký M.: Hradiště Hrádek, k. o. Libochovany. Pravěké a raně středověké osídlení, Severočeskou přírodou, 5, 1974, str. 111-119

Zápotocký M.: Raně středověké sídelní komory na dolní Ohři, Archeologické rozhledy, 44, 1992, str. 185-215

J. Zeman: Nejstarší slovanské osídlení Čech, Památky archeologické, 67, 1976, str. 115-135

J. Zeman: K problematice časně slovanské kultury ve střední Evropě, Památky archeologické, 70, 1979, str. 113-130

Žemlička J.: Vývoj osídlení dolního Poohří v Českém středohoří do 14. století, Praha, 1980

J. Žemlička: Keltské oppidum nad Závistí a jeho osudy v historické době, Folia Historica Bohemica, 10, 1986, str. 25-40

J. Žemlička: "Duces Boemanorum" a vznik přemyslovské monarchie, ČČH, 1989, 37, str. 697-721

 

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek